NIEUWSGIERIG?   WIJ OOK!

OMMEN - De werkzaamheden voor herinrichting van de zuidelijke Vechtoever in Ommen zijn onlangs hervat.

Momenteel wordt het resterende oostelijke deel van de Koeksegeul gegraven. Het gehele project wordt in het voorjaar van 2018 opgeleverd. Dankzij de nieuwe inrichting krijgen water en natuur in het gebied meer ruimte en zijn meer recreatieve mogelijkheden ontstaan.

In de tweede helft van 2016 is de herinrichting van de zuidelijke Vechtoever in het centrum van Ommen gestart. Allereerst is een groot deel van de nevengeul van rivier de Vecht gegraven. Deze ‘Koeksegeul’ loopt grotendeels over het terrein van camping De Koeksebelt en over de oostrand van het scoutingterrein Ada’s Hoeve terug in de Vecht.

Het deel van de Koeksegeul tot aan de huidige ingang van camping De Koeksebelt is klaar. In verband met het recreatieseizoen is de afgelopen maanden niet gewerkt in het gebied.

Aannemer Nonak is begin oktober gestart met het graven van de laatste 300 meter van de Koeksegeul. Dit deel loopt over het bestaande campingterrein van de Koeksebelt aan de oostkant van het gebied. De Koeksegeul wordt in totaal 2 kilometer lang. Deze werkzaamheden duren nog circa 3 tot 4 maanden.

Door het graven van de Koeksegeul ontstaat langs de zuidelijke Vechtoever een eiland. Om ervoor te zorgen dat dit eiland bereikbaar is, zijn twee nieuwe bruggen over de Koeksegeul aangelegd. Eén brug ligt ter hoogte van de aansluiting met de Steenoever. De tweede brug ligt ter hoogte van de toegangsweg richting camping De Koeksebelt.

Als gevolg van de Koeksegeul verdwijnen aan de oostkant van het gebied campingplekken. Daarom is camping De Koeksebelt gedeeltelijk in westelijke richting uitgebreid. Hier zijn afgelopen zomer nieuwe campingplekken ingericht, ter vervanging van de plekken die verdwijnen.

Naar verwachting is de totale herinrichting van de zuidelijke Vechtoever in het voorjaar 2018 afgerond. De zuidelijke Vechtoever ligt tussen de Zwolseweg en de Vecht. Dankzij de nieuwe inrichting krijgen water en natuur in het gebied meer ruimte. Ook zorgt de nieuwe inrichting voor meer recreatieve mogelijkheden. Door de aanleg van de Koeksegeul daalt het waterpeil van de Vecht ter hoogte van de Hessel Mulertbrug met 8 centimeter bij pieken zoals in 1998. Dit is nodig omdat de Vecht hier op z’n smalst is. In 2014 kreeg de noordelijke Vechtoever al een nieuwe inrichting en is de Vecht verbreed. Hierdoor is het waterpeil van de Vecht ter hoogte van het centrum bij hoog water al flink gedaald.

Waterschap Vechtstromen en de gemeente Ommen werken samen aan het project. Het project Vechtoevers is onderdeel van het provinciale programma Ruimte voor de Vecht en mede mogelijk dankzij een provinciale subsidie.

OMMENAanstaande zaterdag houdt het LP Café weer haar jaarlijkse indoorfeest in Café de Herberg in Ommen.

Een gezellige sfeer, twee goede lokale bands en een versnapering horen daar natuurlijk bij. Normaal wordt de opbrengst van het feest gebruikt voor een volgend feest en de promotie van lokale bands. Dit jaar heeft het bestuur ervoor gekozen de opbrengst volledig te doneren aan een lokaal initiatief dat de actie van RTV Oost ‘Samen voor de Voedselbank’ ondersteund. Hans van Lingen, uitbater van Café de Herberg is ook enthousiast en bood ook spontaan aan mee te sponsoren.

In Overijssel zijn duizenden mensen afhankelijk van het wekelijkse boodschappenpakket dat hen gratis wordt verstrekt door de vrijwilligers van de Voedselbanken. RTV Oost houdt van 1 tot en met 9 december weer de actieweek ‘Samen voor de Voedselbank’ om producten en geld voor de Overijsselse Voedselbanken in te zamelen. Naar aanleiding van deze actie is een lokaal initiatief gestart door Johan Drenth en Roos ter Beek om een kookboekje uit te brengen dat gratis wordt verspreid onder de deelnemers van de Overijsselse Voedselbanken.

Vechtdalkok Johan is momenteel bezig recepten voor makkelijke voedzame maaltijden samen te stellen met de producten die tijdens de actieweek van RTV Oost worden ingezameld. Roos ter Beek, ook bestuurslid van de lokale Voedselbank, neemt als ervaren tekstschrijver het uitschrijven van de recepten voor haar rekening. Ook de drukker die in het kader van sociaal ondernemen graag wilde meewerken is al gevonden. De opmaak en de druk van de boekjes zal Drukkerij Gerrits en Leffers tegen de kostprijs verzorgen.

Voorzitter van de Ommer Stichting LP Café Frits Volkerink hoorde over de actie van RTV Oost en de actie van Johan en Roos: “We vinden het gratis kookboek een bijzonder goed idee. Maar er is natuurlijk wel geld voor nodig, dus zijn Johan en Roos een actie gestart om sponsors te werven voor het drukken van de boeken. Wij willen de actie heel graag op weg helpen en daarom doneren wij dit jaar de gehele opbrengst van het feest aan de productie van de kookboeken.”

Dedemsvaart centrumDEDEMSVAART - Bezoekers weten het gevarieerde aanbod van winkels in het centrum van Dedemsvaart goed te vinden.

Vooral rond de Markt en de Julianastraat is het druk, waardoor de parkeerplaatsen in die omgeving bezet zijn. Dit wordt deels veroorzaakt doordat ondernemers en bewoners hun auto parkeren rond de Markt en Julianastraat. Zij maken vanaf januari 2018 ruimte voor bezoekers, doordat zij geen ontheffing meer krijgen om langdurig rond de Markt te parkeren. Maandag 6 november wordt hierover een inloopbijeenkomst gehouden.

In overleg met de DMC en het Plaatselijk Belang heeft de gemeente onderzocht of het mogelijk is om de beschikbare parkeerplaatsen op de Markt effectief in te zetten voor de bezoekers van het centrum. Naar aanleiding van dit onderzoek heeft de gemeente besloten om de ondernemers in het centrum en de bewoners van de Markt en omgeving vanaf januari 2018 geen parkeerontheffingen voor de blauwe zone te verstrekken. Daarvoor in de plaats wordt het parkeerterrein aan de Mr. Zacharias Tijllaan uit de blauwe zone gehaald en kan iedereen zijn voertuig hier lang parkeren. Op het parkeerterrein achter de Baron kan ook lang geparkeerd worden. Beide terreinen samen geven naar verwachting voldoende ruimte voor de langparkeerders.

De bewoners en de ondernemers moeten als gevolg van dit besluit hun voertuig op iets grotere afstand parkeren. De bewoners en ondernemers met een parkeerontheffing zijn inmiddels op de hoogte gesteld. De huidige ontheffinghouders van de Julianastraat kunnen nog wel een ontheffing krijgen, omdat hiervoor minder alternatieve zijn.

In het centrum van Dedemsvaart geldt een blauwe zone. In de blauwe zone mag maximaal twee uur lang worden geparkeerd op maandag tot en met zaterdag van 9.00 tot 18.00 uur en op donderdag van 9.00 tot 21.00 uur . Iedereen die de auto langer dan twee uur wil parkeren, kan terecht op de parkeerplaats aan de Mr. Zacharias Tijllaan en de achter de Baron. Hierdoor komen op de Markt meer parkeerplaatsen beschikbaar voor bezoekers. Het gevolg is dat per dag meerdere bezoekers van het centrum kunnen profiteren van de parkeerruimte in de blauwe zone.

Maandag 6 november van 17.00 uur tot 18:30 uur wordt een inloopbijeenkomst gehouden over de wijzigingen. Vragen van inwoners en ondernemers worden door medewerkers van de gemeente beantwoord. De inloopbijeenkomst is in het Projectbureau Masterplan Centrum Dedemsvaart, Julianastraat 38 in Dedemsvaart.

Gemeentehuis HardenbergHARDENBERG - Het college van B&W stelt de gemeenteraad voor een nieuwe Algemene Plaatselijke Verordening (APV) vast te stellen.

Om te blijven zorgen voor een veilige en leefbare samenleving, wil het college de APV op enkele onderdelen wijzigen.

In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) staan de gemeentelijke regels op het gebied van openbare orde en veiligheid. Wanneer een regel uit de APV wordt overtreden kan de gemeente dit strafbaar stellen en bijvoorbeeld een geldboete opleggen. De huidige APV is in 2001 vastgesteld. Daarna zijn verschillende regels gewijzigd of vervallen.

Volgens burgemeester Peter Snijders is herziening van de APV nodig: “We hebben spelregels nodig voor een veilige en leefbare samenleving. We zien ook dat de samenleving zich ontwikkelt en dat sommige regels daar niet meer goed bij passen. Daarom hebben we de APV onder de loep genomen en stellen we een aantal wijzigingen voor. Daarmee spelen we in op wat we in de samenleving zien. Sommige nieuwe maatregelen worden naar verwachting vrij snel toegepast. We hebben ook maatregelen opgenomen waarmee we snel en adequaat kunnen handelen wanneer dit nodig is. Zo is onze APV klaar voor toekomst.”

Het college van B&W stelt de gemeenteraad nu voor een geheel nieuwe APV vast te stellen volgens de model-APV van de VNG die de meeste gemeenten hanteren. Voordeel is dat de regels onderling goed te vergelijken zijn. Dat is vooral van belang bij handhaving van de APV door bijvoorbeeld de politie of toezichthouders die in meerdere gemeenten werkzaam zijn. Voor een aantal bepalingen worden wijzigingen doorgevoerd en er zijn nieuwe bepalingen opgenomen.

Als onderdeel van de afspraken uit het convenant Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan is een pilot uitgevoerd met ruimere openingstijden voor de horeca in het weekend. Doel is het tegengaan van overlast in de omgeving na sluitingstijd. Omdat de ervaringen van de pilot positief zijn, stelt het college voor de openingstijden in de nieuwe APV te verruimen. In horecabedrijven waar alcohol wordt geschonken, mogen in het weekend vanaf 02.00 uur geen nieuwe bezoekers meer worden toegelaten. Voor horecagelegenheden waar geen alcohol wordt geschonken, zoals shoarmazaken of snackbars, geldt een dergelijke bepaling in de nieuwe APV niet meer. Het gaat hierbij vaak om gasten die na een cafébezoek nog iets willen eten. Alle horecagelegenheden moeten in het weekend om 04.00 sluiten. Er mogen dan geen bezoekers meer aanwezig zijn. Hiermee zijn de sluitingstijden voor alle horecagelegenheden in de nieuwe APV gelijk. De sluitingstijden op zondagavond en doordeweeks wijzigen niet.

Met de nieuwe APV krijgt de burgemeester meer instrumenten om de openbare orde en veiligheid te waarborgen. Enkele van deze instrumenten zijn onlangs nieuw toegevoegd in de Gemeentewet. Volgens de nieuwe bepalingen, kan de burgemeester effectiever optreden bij grootschalige ordeverstoringen zoals risicovoetbalwedstrijden, uit de hand lopende demonstraties of rellen. Zo kan hij een groep ordeverstoorders maximaal 12 uur ophouden op een aangewezen plaats of een gebiedsontzegging opleggen. Ook kan de burgemeester een gebied aanwijzen als veiligheidsrisicogebied. Politie en justitie hebben in zo’n gebied meer controlebevoegdheden. De nieuwe APV regelt ook dat de burgemeester kan overgaan tot cameratoezicht in het belang van de handhaving van de openbare orde. Tenslotte krijgt de burgemeester meer bevoegdheden om woonoverlast aan te pakken.

  • Om aan te kunnen sluiten bij de winterregeling van de GGD IJsselland, is in de nieuwe APV een ‘verbod op slaapplaats op of aan een openbare plaats’ opgenomen. Dit verbod maakt het mogelijk om daklozen bij winterse weersomstandigheden verplicht gebruik te laten maken van een opvanglocatie. Dit kan levensreddend zijn.
  • Carbidschieten blijft ook in de nieuwe APV onder voorwaarden toegestaan tussen 10.00 uur op oudejaarsdag en 02.00 uur op nieuwjaarsdag. Ook hiervoor geldt dat de regels in de nieuwe APV eenduidig zijn aan die van buurgemeenten.
  • Nieuw is het verbod tot openlijk drugsgebruik. Dit geeft de politie meer mogelijkheden om op te treden tegen het handelen in en gebruiken van soft- en harddrugs. Zo kan overlast effectiever worden aangepakt.
  • Voor het reguleren van prostitutie en het bestrijden van misstanden in de seksbranche sluit Hardenberg in de nieuwe APV aan bij landelijke regels. Aanpassingen in de regels gaan over de fiscale aspecten, leeftijdsbepalingen en de verplichting voor prostitutiebedrijven om een bedrijfsplan te hebben.
  • Ook de bepalingen rond het rookverbod in bossen en natuurterreinen, de bestrijding van heling van goederen, verstrooiing van as en het verbod om grote voertuigen ’s avonds, ’s nachts en in het weekend binnen de bebouwde kom te parkeren wijzigen.

Met deze wijzigingen zorgt het college ervoor dat de APV beter aansluit op samenwerking in de regio, ontwikkelingen in de samenleving of de regels worden voor de hele gemeente gelijkgetrokken.

Gemeentelijk toezichthouders, toezichthouders van het waterschap en politiefunctionarissen van de politie-eenheid Oost-Nederland houden toezicht op het naleven van de regels in de APV en kunnen optreden als dat nodig is. Ook dit is in de nieuwe APV vastgelegd.

Het college van B&W legt de nieuwe APV nu aan de gemeenteraad voor. Die bespreekt het voorstel in de oriënterende ronde van 21 november en neemt op 12 december een besluit. Als de gemeenteraad de APV vaststelt, treedt deze een dag na publicatie in werking. De publicatiedatum wordt nog nader bepaald. Op dat moment vervalt de oude APV.

Blue Ramblers Dance BandHARDENBERG - Sfeervolle, tijdloze muziek uit de jaren ´20 en ´30 van de vorige eeuw, dat is wat The Blue Ramblers Dance Band tijdens het matinee op zondag 19 november ten gehore zal brengen bij Jazzclub Hardenberg.

De Blue Ramblers bestaan al sinds 1992. Sindsdien is de samenstelling regelmatig gewijzigd, evenals het repertoire: van ragtime en charleston naar meer romantische en lekkere dansmuziek. Deze ´small bigband´ heeft altijd een vaste bezetting gekend van twee saxofoons, trompet, bas, gitaar. Piano en slagwerk zijn er later bij gekomen. De zeven bevlogen musici vertolken op authentieke wijze vrolijk swingende of juist melancholieke melodieën, die zeer dansbaar zijn.

Het matinee vindt plaats in de blauwe foyer (met dansvloer!) van Theater De Voorveghter, Badhuisplein 3 in Hardenberg. Het begint om 15.00 uur en de entree bedraagt € 10.

Luister Live

Nu en Straks

14:00-16:00
Music Memories (H)
16:00-17:00
De Stamtafel (H)
17:00-18:00
Non-Stop Dinsdagavond
18:00-19:00
NOOS Magazine
19:00-20:00
Gewoon Daniël

Luister onderweg met TuneIn