NIEUWSGIERIG?   WIJ OOK!

HARDENBERG - De gemeente Hardenberg werkt aan een plan voor het realiseren van extra aanlegvoorzieningen voor bootjes in het Vechtpark Hardenberg. Hiervoor zijn vier mogelijke locaties in beeld. Het plan wordt samen met belanghebbenden en inwoners uitgewerkt.

In de afgelopen jaren is het Vechtpark Hardenberg aangelegd. Tegelijkertijd zijn door de provincie Overijssel op diverse plekken in de Vecht sluizen vernieuwd of aangelegd. De Vecht wordt daardoor van Zwolle tot aan de Duitse grens bevaarbaar. In dat kader werkt waterschap Vechtstromen samen met haar partners in het gebied aan een nieuw vaarconcept. Hierin wordt geregeld wat wel en niet mogelijk is op de Vecht. Het voorstel is dat de diepte van de sluizen (maximaal 1 meter) en de doorvaarthoogte van bruggen (maximaal 2 meter) maatgevend zijn voor de afmetingen van de boten. Daarnaast kunnen zandbanken in de rivier beperkingen opleveren en hebben rivierprocessen invloed op de diepgang van de Vecht.

Meer bootjes op de Vecht
Als gevolg van deze ontwikkelingen varen naar verwachting in de toekomst steeds meer bootjes op de Vecht. Gemeente en provincie houden rekening met 10 tot 20 bootjes per dag. Ook de watersportvereniging Hardenberg wil de Vecht bij Hardenberg op de kaart zetten als vaarroute. Daarbij heeft de vereniging de wens dat net als in het verleden bootjes kunnen afmeren bij het centrum en dat er ruimte is voor vaste ligplaatsen voor bootjes van inwoners. Zo wordt voorkomen dat bootjes afmeren op plekken waar dit niet wenselijk is, bijvoorbeeld bij natuurlijke oevers.

Opties
Om de Vecht te kunnen gebruiken als vaarroute en de beleving van het Vechtpark te vergroten, heeft de gemeente onderzocht waar in het Vechtpark extra aanlegplaatsen voor bootjes gerealiseerd kunnen worden. Hieruit zijn drie opties naar voren gekomen. Het gaat om uitbreiding van de bestaande haven, het gebied aan de westoever tussen de Voorstraatbrug en de Prins Bernhardbrug of aan de westoever in het Molengootgebied aan de zuidkant van het Vechtpark. De gemeente staat open voor ideeën voor locaties.

De gemeente Hardenberg wil deze opties nu voorleggen aan waterschap Vechtstromen om de haalbaarheid te toetsen. Partners van het programma Ruimte voor de Vecht worden daarbij betrokken. Daarna wordt het plan samen met de watersportvereniging en andere partners/belanghebbenden verder uitgewerkt. Ook inwoners worden hierbij betrokken.

Vechtpark Hardenberg
De ontwikkeling van het Vechtpark Hardenberg is een gezamenlijk initiatief van de gemeente Hardenberg en waterschap Vechtstromen. Het project is onderdeel van het provinciale programma Ruimte voor de Vecht, en wordt mede mogelijk gemaakt door subsidie van de provincie Overijssel. De provincie Overijssel investeert extra in de Overijsselse woon-, leef- en werkomgeving. Het Vechtpark Hardenberg is een gebied waar water, beleving en natuur de ruimte krijgen. Meer informatie is te vinden op www.vechtparkhardenberg.nl.

GramsbergenGRAMSBERGEN - De gemeente Hardenberg en waterschap Vechtstromen willen samen met inwoners en belanghebbenden werken aan een plan voor een nieuwe inrichting van het winterbed van de Vecht bij Gramsbergen. Hiermee krijgt ook Gramsbergen een waterrijk park langs de Vecht.

In de afgelopen jaren is bij Hardenberg het Vechtpark aangelegd. Inwoners en toeristen kunnen hier vanaf wandel- en fietspaden genieten van een mooi, toegankelijk en waterrijk stadspark. Het Vechtpark levert een belangrijke bijdrage aan de waterveiligheid. Bovendien is dankzij de aanleg van het Vechtpark een bijzonder stukje natuur ontstaan.

Dit jaar start de aanleg van het laatste deel van het Vechtpark Hardenberg aan de noordkant van de stad: het gebied ‘Baalder Uiterwaard’. Daarmee wordt het Vechtpark Hardenberg afgerond. De ontwikkeling van het Vechtpark is een gezamenlijk initiatief van de gemeente Hardenberg en waterschap Vechtstromen. Het project is onderdeel van het provinciale programma Ruimte voor de Vecht, en mede mogelijk gemaakt door subsidie van de provincie Overijssel.

Kansen voor Gramsbergen
Uit een evaluatie van het programma Ruimte voor de Vecht blijkt dat het traject van de Vecht tussen Hardenberg en Gramsbergen onderbelicht is gebleven. Waterschap Vechtstromen en de gemeente Hardenberg zien kansen om ook bij Gramsbergen het gebied langs de Vecht aantrekkelijker te maken voor inwoners, toeristen en ruimte te bieden aan water en natuur. Het gaat om het winterbed van de Vecht tussen het gebied ‘Baalder Uiterwaard’ en de sluis bij de Haandrik, inclusief het Gat van Joosten.

Plan uitwerken
De partijen willen samen met inwoners en belanghebbenden een plan uitwerken voor een waterrijk park langs de Vecht bij Gramsbergen. Door de oevers van de Vecht natuurlijker in te richten en een lange nevengeul aan te leggen langs de Stuw bij de Haandrik, krijgt water meer ruimte. Dit vergroot de waterveiligheid in het gebied. De recreatieve mogelijkheden kunnen worden vergroot met de aanleg van een haventje bij Gramsbergen voor kleine boten. Met de aanleg van fiets- en wandelpaden zien de partijen kansen om de recreatieve mogelijkheden rond de Vecht bij Gramsbergen verder te vergroten. Bij het verder uitwerken van het plan kijken gemeente en waterschap zorgvuldig naar de diverse belangen.

Financiering
Naar verwachting kost het totale plan circa 5,5 miljoen euro. Uit het budget voor het Vechtpark Hardenberg blijft naar verwachting ruim 650.000 euro over. De gemeente Hardenberg wil dit bedrag reserveren voor dit nieuwe plan. De rest van het benodigde geld is nog niet beschikbaar. Het college van B&W legt daarom dit plan voor als wens aan de nieuwe gemeenteraad. Ook het waterschap legt het plan voor als wens aan het algemeen bestuur.

04 11 OL kidw even bijpratenHARDENBERG - Met een informatieve doemarkt ‘Kijk in de Wijk’ nodigt de Saxenburgh Groep alle buurtbewoners uit om op donderdag 19 april een kijkje te komen nemen in Wijksteunpunt Oostloorn, gevestigd in het gelijknamige zorgcentrum in Hardenberg. Overige belangstellenden zijn eveneens van harte welkom.

Tijdens de ‘Kijk in de Wijk’ markt kunnen de bezoekers kennis maken met de vele mogelijkheden van het wijksteunpunt, maar vooral ook deze zelf ervaren. Er zijn creatieve workshops, internetcafé, rijden op een scootmobiel en een verloting. Voor de lekkere trek en de vrolijke noot zijn er natuurlijk een hapje en muziek. Het 'Samen Doen team' van de gemeente, de wijkverpleging en Zorgcontact van de Saxenburgh Groep zijn onder andere aanwezig met informatiestands.

“We hopen echt dat ook alleenstaande wijkbewoners bij ons binnen stappen. Hoe fijn zou het zijn dat zij hier contact leggen met een buurtgenoot. Wij willen graag een ontmoetingsplaats zijn voor de buurt en een middel om mensen met elkaar in contact te brengen,” aldus één van de wijksteunpuntcoördinatoren.

Het wijksteunpunt is gevestigd op de begane grond van Zorgcentrum Oostloorn in Hardenberg. Bewoners van het zorgcentrum en buurtbewoners zijn daar alle dagen welkom om een kopje koffie te drinken en een praatje te maken of deel te nemen aan een activiteit.

De coördinatoren organiseren regelmatig onder andere handwerkmiddagen, biljarten, sjoelen, bingo, muziekmiddagen, wandelen of samen eten. Oostloorn is ook een plek van waaruit buurtbewoners in contact kunnen komen met de wijkverpleging van de Saxenburgh Groep, als zij thuis wat extra zorg en ondersteuning kunnen gebruiken.

‘Kijk in de Wijk’: Donderdag 19 april van 15.00 – 20.00 uur in Wijksteunpunt Oostloorn, J.C.J. van Speykstraat 14 in Hardenberg.

HARDENBERG - Om het tekort aan gekwalificeerd zorgpersoneel in regio Hardenberg op te lossen zijn zorgwerkgevers, UWV, gemeente Hardenberg en het Alfa-college een nauwe samenwerking aangegaan.

De zorgwerkgevers Carinova, Saxenburgh Groep, Baalderborg Groep en Beter Thuis Wonen hebben in samenwerking met het Alfa-college een leerwerktraject op MBO niveau 3 ontwikkeld. In twee jaar tijd kunnen gemotiveerde kandidaten zo leren en werken om zowel het MBO-diploma Maatschappelijke Zorg en Verzorgende-ig te halen. De eerste veertien kandidaten zijn begin april gestart met  dit traject.

November vorig jaar organiseerden de samenwerkende zorgpartijen de ‘Werken in de Zorg’-dag, waarbij ruim 120 belangstellenden konden speeddaten met vertegenwoordigers van de diverse werkgevers in de zorg. Deze dag leverde bijna negentig reacties voor nadere informatie op. Deze reacties hebben uiteindelijk geleid tot 25 sollicitatiegesprekken, waarna veertien kandidaten zijn geselecteerd om het leerwerktraject te gaan volgen. Dit traject wordt aangeboden door de zorgwerkgevers in samenwerking met het Alfa-college.

Arbeidsovereenkomst
Tijdens de eerste drie maanden van het opleidingstraject gaan de kandidaten twee dagen per week naar school en gaan ze twee dagen per week aan het werk in de praktijk. Vanaf 1 juli gaat de groep drie dagen per werk aan het werk en één dag per week naar school. De werkgevers bieden de de kandidaten vanaf 1 juli een arbeidsovereenkomst van 24 uur per week. De veertien kandidaten hebben dan een nieuwe baan bij één van de werkgevers.

Inge en Joeri
Twee deelnemers uit de groep van veertien zijn de 47-jarige Inge Offerein en de 39-jarige Joeri de Bie. Zij hebben in november vorig jaar hun belangstelling laten blijken om in de zorg aan de slag te gaan. Inge maakt daarbij een flinke ommezwaai in haar loopbaan. Zij werkt nu nog bij een tankstation. “Het leerwerktraject biedt voor mij een enorme kans, die ik met beide handen heb aangegrepen. Ik wil graag in de zorg aan de slag”, aldus Inge. Ook voor Joeri de Bie heeft zijn deelname aan het leerwerktraject een grote betekenis. “Door omstandigheden was ik enige tijd werkzoekend. Door deze kans kan ik een nieuwe start maken in een nieuwe sector. Ik wil graag iets betekenen voor mensen”, aldus Joeri.

“We hebben er allemaal baat bij, dat er voldoende nieuwe aanwas van gekwalificeerd personeel is in de zorgsector”, vertelt wethouder René de Vent. “Door de nauwe samenwerking van overheid, onderwijs en werkgevers bereiken we samen meer dan ieder afzonderlijk. Het Alfa-college, Carinova, Saxenburgh Groep, Baalderborg Groep en Beter Thuis Wonen hebben flink geïnvesteerd om dit mogelijk te maken. Dat verdient een groot compliment. Deze samenwerking biedt werkzoekenden en mensen die een switch willen maken in hun loopbaan nieuwe mogelijkheden”, aldus De Vent.

Volop vacatures
De arbeidsmarkt in de zorgsector is volop in beweging. Door het toenemend aantal mensen dat gebruik maakt van de zorg, is meer gekwalificeerd personeel nodig. Ook is in de zorg sprake van vergrijzing van het personeelsbestand. Dat biedt nieuwe mogelijkheden voor de jonge generatie en voor mensen die de overstap naar de zorg willen maken. Zo verwacht de Baalderborg Groep dat zij voor de ondersteuning van cliënten in zowel de ouderenzorg als de gehandicaptenzorg meer zorgprofessionals nodig heeft. Bij Carinova is ruimte voor meer zorgprofessionals voor de thuiszorg, woonzorg en huishoudelijke hulp. Saxenburgh Groep, die ziekenhuiszorg, ouderenzorg en revalidatiezorg biedt in het Vechtdal, heeft vacatures voor verzorgenden ig (niveau 3) en verpleegkundigen (vanaf niveau 4) in de ouderenzorg. Beter Thuis Wonen heeft vacatures voor verpleegkundigen, verzorgenden, huishoudelijk ondersteuners en thuisbegeleiders. Daarnaast is er tijdens de vakantieperiode werk voor vakantiekrachten, die tijdelijk de zorgprofessionals vervangen die met vakantie gaan.

De samenwerkende partijen organiseren dit najaar opnieuw een ‘Werken in de Zorg’-dag in Hardenberg om nieuwe medewerkers te werven voor de zorgsector.

stuw bij Diffelen - bron: Google mapsDIFFELEN - De Rheezerweg, ter hoogte van de stuw Diffelen wordt volledig afgesloten van woensdag 25 april 6.00 uur tot donderdag 26 april 21.00 uur. In opdracht van Waterschap Vechtstromen wordt dit deel van de weg opnieuw geasfalteerd.

De afsluiting is nodig om herstelwerkzaamheden uit te voeren. De weg is eind 2017 opgebroken en voorzien van een noodweg om een vaarsluis mogelijk te maken. Om de Rheezerweg te herstellen moeten asfaltwerkzaamheden worden uitgevoerd.

In opdracht van waterschap Vechtstromen gaat aannemer Bouwhuis de weg opnieuw asfalteren. Om het werk veilig uit te voeren is het noodzakelijk om de weg volledig af te sluiten. Bij ongunstige weersomstandigheden kunnen de werkzaamheden worden uitgesteld.

Omleidingsroutes
Gele borden langs de weg geven de omleidings- en adviesroutes aan.

Meer informatie?
De wegomleiding is te vinden op de website www.bereikbaar.overijssel.nl.

Luister Live

Nu en Straks

14:00-16:00
Music Memories (H)
16:00-17:00
De Stamtafel (H)
17:00-19:00
Non-Stop Dinsdagavond
19:00-20:00
Gewoon Daniël
20:00-22:00
Dutch Blues Radio

Omroep NOOS maakt deel uit van de samenwerkende omroepen Vechtdal Breed

Luister onderweg met TuneIn