NIEUWSGIERIG?   WIJ OOK!

foto 3 flal 10 2 2018DE KRIM - Op zaterdag 10 februari organiseert de FLAL vanuit dorpshuis 'De Planeet' de 'Onder Ons' wandeltocht.

De wandeltocht omvat afstanden van 25, 40 en 50 km. De start van de 50 km is van 08.30 tot 08.45, de start van de 40 km is van 09.00 tot 09.15 en de 25 km lopers kunnen starten tussen 09.15 en 10.00 uur. De inschrijving start om 08.00 en het startbureau sluit om 18.30.

foto 2 flal 10 2 2018De 'Onder Ons' wandeltocht ontleent z’n naam aan de voormalige aardappelmeelfabriek in De Krim. Na de vervening in de 19e eeuw werd de grond geschikt gemaakt voor de veenkoloniale akkerbouw, waarin aardappels een belangrijke plaats innamen. Niet alleen voor de boeren, waarvan veel afkomstig waren uit Groningen, maar ook voor de overige bevolking van het gebied, die in de aardappelmeelfabriek werk vond. De fabriek is in 1990 gesloten, maar van dit verleden is nog steeds veel te zien, zoals de wandelaars zullen waarnemen: de oude arbeidershuisjes van de fabriek staan er nog steeds; de vloeivelden zijn er ook nog, maar dat is nu een aantrekkelijk natuurgebied geworden; en natuurlijk de karakteristieke veenkoloniale boerderijen op hun langgerekte kavels.

flal foto 1 10 2 2018Maar de wandelingen bieden nog veel meer variatie: men loopt ook door een gebied dat veel meer gemeen heeft met de karakteristieke eslandschappen van Oost-Nederland, met een heel andere verkaveling en een heel ander boerderijtype. Ook daar is sprake van veranderingen ten gevolge van de schaalvergroting in de landbouw, maar die ziet er anders uit dan in het veenkoloniale gebied.

foto s flal 10 2 2018En als derde landschap maken de wandelaars kennis met het prachtige Vechtdal: de 50-km lopers komen zelfs langs de Vecht in Duitsland. Ook hier zijn veranderingen zichtbaar, waarbij vooral de opkomst van de recreatie een belangrijke rol speelt. Ook grensoverschrijdend: door het hele dal van de Vecht loopt over 140 km een kunstroute met meer dan 60 kunstwerken, waaronder een aantal heel opvallende. De wandelaars komen langs het grote Geo Metrie, dat deel uitmaakte van deze route.

Kortom een drietal heel boeiende routes waarop de oplettende wandelaar voortdurend wat te zien heeft!

U vindt het dorpshuis 'De Planeet' aan de Planetenstraat 6 in De Krim

Gemeentehuis HardenbergHARDENBERG - De Gemeente Hardenberg gaat samen met De Stuw, Carinova, De Kern, Wijz en MEE IJsseloevers middelen bundelen en samenwerken om nieuwe initiatieven op het terrein van welzijn, maatschappelijk werk en mantelzorgondersteuning te ondersteunen.

Voor 2018 en 2019 is er jaarlijks circa 200.000 euro beschikbaar om sociaal ondernemerschap en nieuwe vragen uit de samenleving te kunnen ondersteunen. De Stuw, Carinova, De Kern, Wijz en MEE IJsseloevers ontvangen jaarlijks van de gemeente zo’n 2 miljoen euro subsidie om zorg, welzijn, maatschappelijk werk en mantelzorgondersteuning te bieden aan inwoners van de gemeente Hardenberg. Deze gesubsidieerde partijen ontvangen dit budget op basis van prestatieafspraken. Om meer ruimte te bieden aan nieuwe vormen van samenwerking en sociaal ondernemerschap in de samenleving te ondersteunen, gaan deze vijf partijen 10 procent van het jaarlijkse subsidiebedrag in 2018 en 2019 inzetten om nieuwe initiatieven mogelijk te maken. De partijen laten niet hun eigen diensten voorop staan, maar bundelen hun krachten.

Het bundelen van budgetten via een fonds en de samenwerking van de partijen komt er om flexibel in te kunnen spelen op de lokale vraag uit de samenleving en om meer ruimte te bieden aan sociaal ondernemerschap in de diverse kernen van de gemeente. Ook de Samen Doen-teams in de gemeente Hardenberg hebben hier een belangrijke rol bij. Deze samenwerking biedt voor Samen Doen kansen om nieuwe vormen van ondersteuning mogelijk te maken. Hierdoor kan ook per dorp of kern meer op maat in gespeeld worden op de lokale sociale infrastructuur.

“Bij dit nieuwe fonds staat de vraag en het initiatief van inwoners en gemeenschappen centraal, niet de kaders van de wet- en regelgeving in het sociaal domein. We zetten met dit fonds dan ook een belangrijke volgende stap om sociaal ondernemerschap echt concreet te kunnen ondersteunen. We doen dit gezamenlijk met de vijf gesubsidieerde partijen. Zij zoeken echt de samenwerking, durven hun eigen belang opzij te zetten en dat waardeer ik”, aldus wethouder René de Vent. Dit kwartaal bespreken de vijf partijen en de gemeente hoe nieuwe initiatieven uit de samenleving ondersteund kunnen worden. In maart zal duidelijk zijn hoe organisaties en nieuwe publieke initiatieven een beroep kunnen doen op dit fonds.

De afgelopen tijd zijn diverse nieuwe krachtige initiatieven in de samenleving ontstaan, waarbij in wijken en dorpen nieuwe vormen van maatschappelijke ondersteuning geboden worden door nieuwe partijen. Dit fonds is bedoeld om deze kracht van de samenleving verder te ondersteunen en nieuwe ontwikkelingen te stimuleren. “Het college heeft dan ook de ambitie om in 2020 20 procent van het totale jaarlijkse subsidiebedraghiervoor beschikbaar te maken”, aldus wethouder De Vent.

kaart afvalonderzoekLANDELIJK - Inwoners van de provincie Overijssel produceren jaarlijks gemiddeld 483 kilo huishoudelijk afval.

Dat is 8 procent minder afval dan het landelijk gemiddelde. Overijssel is daarmee de provincie waarin de hoeveelheid afval per inwoner het één-na-laagst is. Dit blijkt uit onderzoek van Afvalcontainershop.nl, waarbij de lokale verschillen in de hoeveelheid huishoudelijk afval per inwoner in kaart zijn gebracht.

Op provinciaal niveau bestaan er vrij grote verschillen in de gemiddelde hoeveelheid huishoudelijk afval per inwoner. Zeeuwen produceren met 763 kilo persoon veruit het meeste afval. Ook de Friezen produceren met een jaarlijks gemiddelde van 618 kilo per inwoner aanzienlijk meer huishoudelijk afval dan de overige provincies.

Aan de andere kant zijn er ook provincies die relatief weinig afval produceren. Gelderlanders geven het goede voorbeeld met een jaarlijks gemiddelde van 475 kilo afval per persoon. Ook Overijssel (483 kilo per inwoner) en Flevoland (497 kilo per inwoner) blijken relatief schone provincies als het aankomt op de productie van huishoudelijk afval.

Ook tussen Nederlandse gemeenten zitten grote verschillen in de gemiddelde hoeveelheid huishoudelijk afval per inwoner. Het verschil tussen de gemeente waar mensen op jaarbasis het minste (Zwartewaterland) en het meeste (Sluis) huishoudelijk afval produceren bedraagt zelfs 646 kg per inwoner. Het landelijke gemiddelde ligt op 526 kilo huishoudelijk afval per inwoner.

In vijf jaar tijd is de hoeveelheid huishoudelijk afval per inwoner in Nederland licht gedaald. Hierbij valt op dat de grotere gemeenten (meer dan 46.000 inwoners) het beter doen dan de kleinere gemeenten (minder dan 46.000 inwoners). In de grotere gemeenten nam de hoeveelheid huishoudelijk afval met 7,4 kilo per inwoner af, tegenover een afname van slechts 2,2 kilo per inwoner in de kleinere gemeenten. Een overzicht van alle resultaten is te vinden op de onderzoekspagina: www.afvalcontainershop.nl/afvalonderzoek

Afvalvermindering is een onderwerp dat de afgelopen jaren steeds populairder is geworden. Steeds vaker organiseren verschillende partijen, zoals (lokale) overheden, instellingen en het bedrijfsleven nieuwe initiatieven en projecten om de hoeveelheid (huishoudelijk) afval te verminderen. Sinds 2008 is er zelfs een Europese week van de afvalvermindering.

Zicht op HardenbergHARDENBERG - Wordt Hardenberg de meest toegankelijke gemeente van 2018?

Hardenbergers kunnen daar nu zelf over meebeslissen!

De gemeente Hardenberg is genomineerd om de Meest Toegankelijke Gemeente van 2018 te worden. Het is daarmee één van de vijf nog overgebleven gemeenten*.

In het kader van deze verkiezing wordt op verschillende manieren onderzocht hoe toegankelijk een gemeente is voor mensen die te maken hebben met een beperking (zie ook: (www.mtg2018.nl). Inwoners hebben daarbij ook zélf direct invloed. En kunnen hun eigen ervaringen met de toegankelijkheid direct en op elk gewenst moment kwijt op het VN-vertelpunt. Dat kan ook anoniem.

Het VN-vertelpunt is - gewoon van achter je eigen computer, tablet of telefoon – te vinden via: www.vnvertelpunt.nl Iedereen in Hardenberg die positieve of minder positieve ervaringen heeft met het onderwijs, werk, wonen in de buurt en vrije tijd is van harte uitgenodigd om zijn of haar verhaal te doen. Het kan een verhaal zijn over een eigen ervaring. Maar ook over de ervaringen van mensen in de omgeving.

Elk verhaal telt mee om te bepalen of Hardenberg de winnende gemeente is. Maar behalve dat, helpt ieder verhaal ook om te laten zien wat er (nog) beter kan in de gemeente. Ervaringsverhalen van mensen zelf, laten direct zien waar je mee te maken hebt als het gaat om hoe toegankelijk je eigen omgeving is. En dat maakt weer dat het bewustzijn bij gemeenten, ondernemers, verenigingen, scholen en zo meer groter wordt als het gaat om wat er goed gaat en wat er beter moet. Dat alles draagt bij aan dat er steeds meer beleid komt dat gericht is op werken aan een welkome samenleving voor iedereen.

Het VN-vertelpunt is onderdeel van de Coalitie voor Inclusie. Dat is een breed gedragen beweging van mensen en organisaties, die op een positieve manier de uitdagingen in onze samenleving aangaat. En die actief samen wil werken om een inclusieve samenleving te bevorderen. Een belangrijk instrument hierin is het VN Verdrag dat de rechten van mensen met een beperking regelt. Dit verdrag is in juli 2016 geratificeerd door Nederland. Meer informatie over de Coalitie voor Inclusie is te vinden op: www.coalitievoorinclusie.nl

* De andere vier genomineerde gemeenten zijn: Ermelo, Goes, Katwijk en Zwolle.

Buurtkamer HardenbergHARDENBERG - Elke maand organiseert de Buurtkamer Hardenberg naast de wekelijkse activiteiten, zoals de handwerkochtend, de klussoos en het internetcafé, extra activiteiten.

En ook in februari zijn er weer leuke extra activiteiten. De Buurtkamer is elke werkdag en zaterdag- en zondagmiddag geopend als inlooppunt, behalve woensdagochtend. Kom gerust eens langs voor meer informatie of een kopje koffie. In februari zijn er de volgende extra activiteiten:

Op donderdag 1 februari is er een bingomiddag, aanvang 14.30 uur. Graag van tevoren opgeven. Voor deze activiteit wordt een kleine eigen bijdrage gevraagd.

Op donderdag 15 februari kan iedereen genieten van een overheerlijke Hollandse maaltijd: rodekool met hacheé, aanvang 17.00 uur. Graag van tevoren opgeven. Voor deze activiteit wordt een eigen bijdrage gevraagd.

Op woensdag 14 februari vindt voor de tweede keer het koor ‘Leer zingend Nederlands’ plaats. Het koor bestaat uit leerlingen, nieuwkomers in de gemeente en hopelijk veel ouderen. Henk Mink is de dirigent. Iedereen mag meezingen. Opgeven is niet nodig. Het koor komt een keer per maand samen. Aanvang is 15.45 uur.

Op vrijdag 23 februari kunt u om 12.00 uur pannenkoeken komen eten en aansluitend kijken naar een natuurfilm. Graag van tevoren opgeven.

In februari kunt u op de volgende data weer mee-eten in het eetcafé: 6 februari, 13 februari, 20 februari en 27 februari. Opgeven kan via 06-18665938 of de opgavelijst in de buurtkamer. Menu’s om mee te nemen liggen in de buurtkamer.

Neem voor meer informatie over de activiteiten contact op met de Buurtkamer via 0523 – 271690 of loop even binnen. Het adres van de Buurtkamer is Burgemeester Bramerstraat 92 in Hardenberg.

Luister Live

Nu en Straks

14:00-16:00
Music Memories (H)
16:00-18:00
Non-Stop Vrijdagmiddag
16:00-17:00
Strictly Country
18:00-19:00
Vechtdal Politiek
19:00-20:00
Houdbaar Tijmen

Omroep NOOS maakt deel uit van de samenwerkende omroepen Vechtdal Breed

Luister onderweg met TuneIn