NIEUWSGIERIG?   WIJ OOK!

93 Ge Reinders 02HARDENBERG - .Gé Reinders, de Limburgse ambassadeur van de Blaosmuziek, staat vrijdag 24 mei tijdens zijn laatste tour op de planken van De Voorveghter met Harmonie Crescendo Gramsbergen en KNA (Kunst Na Arbeid) Hardenberg, die gedirigeerd worden door Wim Booij.

In liedjes als ‘Bloasmuziek’ en ‘D’n Hoaf’ klinken alle klanken die de harmonie rijk is, van zachte ballades tot overweldigende tutti. Aanvang 20.15 uur. Met zijn songwriterstalent en muzikale vakmanschap staat Gé Reinders al decennia aan de top van het Limburgse én het Nederlandse muzieklandschap. Paul de Leeuw en Herman van Veen namen liedjes van hem op en Toon Hermans lijfde hem in als producer. In 2003 gooit Gé hoge ogen met ‘Bloasmuziek, dat al jaren in de Top2000 staat.

Gé werkt met internationaal bekende blaasmuziek-grootheden als Hardy Mertens, Sandor Hendriks en Peter Kleine Schaars. In dit theaterseizoen neemt Gé, de onlangs 65 werd, afscheid van het theater. Dit doet hij met het programma ‘Oetblaoze’, waarbij hij zijn nummers ten gehore brengt met een regionaal orkest. In Hardenberg benaderde hij de muzikanten van Crescendo en KNA om hem te begeleiden.

Kaarten
Kaarten zijn op de website www.voorveghter.nl te bestellen, telefonisch via 0523-280350 of tijdens de openingstijden aan de theaterkassa verkrijgbaar. De kassa van De Voorveghter is geopend van dinsdag t/m vrijdag van 11.00 tot 14.00

Gemeentehuis HardenbergHARDENBERG - Het college van B&W biedt de jaarrekening over 2018 aan de gemeenteraad aan. De jaarrekening laat een positief resultaat zien van 12,4 miljoen euro.

Wethouder Martijn Breukelman (financiën): “Het resultaat is hoger dan we hadden verwacht. Dat komt voor een deel doordat de economie op volle toeren draait. Mede daardoor hebben we veel bouwgrond verkocht aan zowel bedrijven als particulieren. Ook zijn er meer mensen aan het werk, waardoor we minder geld kwijt zijn aan uitkeringen. Wel zien we toenemende kosten voor hulp en ondersteuning vanuit de Jeugdzorg en Wet maatschappelijke Ondersteuning. Daarom hebben we het overschot op de jaarrekening in de toekomst hard nodig en zullen we een beroep moeten doen op onze reserves.”

Het positieve saldo van het gemeentelijke huishoudboekje over 2018 komt onder andere door de verkoop van bouwkavels voor bedrijven of woningen. De gemeente verkocht de afgelopen tien jaar niet eerder zoveel woningbouwkavels als in 2018. Ook bij de verkoop van bedrijfsgrond deed de gemeente goede zaken. Al met al leverden de grondverkopen de gemeente Hardenberg 4 miljoen euro op.

De aantrekkende economie zorgt voor meer werkgelegenheid in de regio, waardoor meer inwoners een baan hebben. Dat leverde in 2018 een voordeel op van 2,6 miljoen euro bij de uitvoering van bijstandsregelingen.

Daarnaast waren er enkele kleinere meevallers die bijdragen aan het positieve rekeningresultaat.

Financiële afwikkeling bestuursdienst
Het jaar 2018 was het laatste van bestuursdienst Ommen-Hardenberg (BOH). De financiële afwikkeling van de BOH is verwerkt in deze jaarrekening. Dit zorgt voor een financieel voordeel van 3,5 miljoen euro. Hierbij gaat het deels om geld dat de gemeente Hardenberg eerder aan de BOH beschikbaar heeft gesteld voor organisatieontwikkeling. Dat geld is teruggegeven nu de BOH niet meer bestaat.

Kosten Jeugdzorg en WMO lopen op
Bij de uitvoering van de taken op het gebied van zorg en ondersteuning kwam de gemeente in 2018 geld tekort. De kosten lopen onder andere op doordat in toenemende mate een beroep wordt gedaan op hulp en ondersteuning vanuit de Jeugdzorg en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Zo maken meer mensen gebruik van zorg in natura, waarbij de gemeente de zorgaanbieders en ondersteuning regelt. Er werd in 2018 minder gebruikt gemaakt van een persoonsgebonden budget.

Voorstel voor besteding van het resultaat
Een deel van het positieve rekeningresultaat wordt gebruikt voor het uitvoeren van bestaande projecten die in 2018 nog niet geheel zijn afgerond. Het college stelt de gemeenteraad voor het beschikbare geld hiervoor in 2019 opnieuw beschikbaar stellen. Daarnaast wil het college geld beschikbaar stellen voor evaluaties en experimenten op het gebied van regelluwe bijstand.

Algemene reserve
Het college stelt de gemeenteraad voor de rest van het overschot op de jaarrekening toe te voegen aan de algemene reserve. De reserve groeit daarmee naar 52,4 miljoen euro en is voldoende groot.

Wethouder Martijn Breukelman: “We hebben weer wat vet op de botten. Dat is hard nodig om de financiële risico’s en onzekerheden die op ons af komen op te kunnen vangen. Er is financiële ruimte om aan de slag te gaan met onze ambities en te investeren in de toekomst van Hardenberg. Voor een groot deel zijn deze investeringen al vastgelegd in de meerjarenbegroting. Daardoor weten we nu al dat de reserve de komende jaren sterk afneemt. Ook zien we dat de uitgaven voor Jeugdzorg en WMO toenemen. Mogelijk moeten we op termijn ook een beroep doen op de algemene reserve om deze extra kosten op te kunnen vangen.”

Gemeenteraad
Het college van B&W biedt het jaarverslag en de jaarrekening aan de gemeenteraad aan. Die bespreekt de jaarstukken in de oriënterende ronde van 11 juni en tijdens de raadsvergadering van 25 juni.

1ste Koopzondag Hardenberg 0027 GrootHARDENBERG - Hardenberg is nog steeds een veilige en leefbare gemeente.

Dat blijkt uit de resultaten van het veiligheidsonderzoek. Inwoners beoordelen de veiligheid in Hardenberg met een 7,5. De leefbaarheid in de buurt krijgt een 7,7 als rapportcijfer. Uit de gebiedsscan van de politie blijkt dat het aantal misdrijven in de gemeente Hardenberg in 2018 nagenoeg gelijk is gebleven.

Vorig jaar heeft de gemeente Hardenberg voor de tweede keer een gemeentebreed veiligheidsonderzoek gehouden. Hiervoor is de landelijke Veiligheidsmonitor gebruikt. Zo kan de veiligheidsbeleving in Hardenberg vergeleken worden met regionale en landelijke cijfers. In een steekproef zijn 2.000 inwoners van 15 jaar of ouder geselecteerd om mee te doen aan het onderzoek. In totaal hebben 991 mensen de vragenlijst ingevuld. Dat komt neer op een hoge respons van 49,6 procent. Het vorige veiligheidsonderzoek is in 2016 gehouden. De resultaten van het onderzoek in 2018 zijn vergeleken met de uitkomsten in 2016.

Veiligheidsbeleving
Het aantal inwoners dat zich weleens onveilig voelt in de eigen woonbuurt is met 14% ongeveer gelijk aan 2016. Inwoners beoordelen de veiligheid in Hardenberg met een rapportcijfer van 7,5. Er zijn relatief weinig inwoners die het idee hebben dat er (veel) criminaliteit is in de buurt. Desondanks denkt een op de acht inwoners dat de criminaliteit is toegenomen.

Inwoners voelen zich het vaakst onveilig op plekken waar groepen jongeren rondhangen. Bijvoorbeeld in het centrum van Hardenberg of in het winkelgebied in de eigen buurt. Toch is het algemene gevoel van onveiligheid in Hardenberg nog steeds lager dan gemiddeld in Nederland.

Slachtoffers van criminaliteit
Het aantal inwoners dat aangeeft slachtoffer te zijn geweest van criminaliteit is sinds 2016 bijna gehalveerd. Het gaat dan om geweldsdelicten, vermogensdelicten en vernielingen. Het aantal mensen dat slachtoffer is van cybercriminaliteit zoals hacken, online (identiteits)fraude en online pesten is gelijk gebleven.

Preventie
Minder inwoners nemen preventieve maatregelen tegen inbraak zoals extra veiligheidssloten of het laten branden van licht in als er niemand thuis is. Waarschijnlijk komt dit omdat mensen de noodzaak minder zien. Wel nemen steeds meer inwoners thuis preventieve maatregelen tegen brand. Minder inwoners zijn voorbereid op een crisis door water, voedsel of licht in huis te hebben om de eerste 72 uur door te komen.

Gevoel van veiligheid in gebied rond asielzoekerscentrum
In de Veiligheidsmonitor wordt specifieke aandacht besteed aan het gebied rond het asielzoekerscentrum Hardenberg en de opvang van asielzoekers. Dit is bij de komst van het asielzoekerscentrum afgesproken met de omwonenden. De steun voor het opvangen van asielzoekers in Nederland is in het gebied rond het asielzoekerscentrum groter dan in de rest van Hardenberg. Uit de cijfers blijkt dat de gevolgen van de komst van het asielzoekerscentrum voor de buurt minder groot zijn dan in 2016 nog werd verwacht. Bijna de helft van de inwoners van het gebied rond het asielzoekerscentrum geeft aan dat overlast door bewoners van het asielzoekerscentrum weleens voorkomt in de buurt, vooral ’s avonds. Iets meer dan een derde van de inwoners van dit gebied voelt zich weleens onveilig door de aanwezigheid van het asielzoekerscentrum.

Leefbaarheid in de buurt en overlast
Inwoners van Hardenberg geven de leefbaarheid van hun buurt een rapportcijfer van 7,7. Dat is nagenoeg gelijk aan 2016 en hoger dan het landelijk gemiddelde. De saamhorigheid in de buurt is toegenomen:

61 procent van de inwoners geeft aan in een gezellige buurt te wonen waar mensen dingen samendoen. Daar staat tegenover dat inwoners meer dan in 2016 het idee hebben dat de buurt is achteruitgegaan.

Inwoners ervaren echter minder overlast van hondenpoep, rommel op straat, vernieling van straatmeubilair en bekladde muren. Ook ten opzichte van de rest van Nederland ervaren inwoners van de gemeente Hardenberg relatief weinig overlast.

Wel wordt meer verkeersoverlast ervaren. Vooral te hard rijden en parkeeroverlast in de buurt is een toenemende bron van ergernis. Dit zijn, samen met hondenpoep, dan ook de buurtproblemen die inwoners aangepakt willen zien. Dit beeld is gelijk aan de rest van Nederland.

Overlast van dronken mensen op straat, drugsgebruik/-handel, het lastig vallen van mensen op straat, rondhangende jongeren of overlast door buurtbewoners zijn gelijk gebleven ten opzichte van 2016.

Wel komt drugsgebruik of drugshandel volgens meer inwoners weleens voor in de buurt.

Steun voor carbidschieten en vuurwerk
Uit het onderzoek blijkt dat de steun voor tradities rond de jaarwisseling zoals carbidschieten en particulier vuurwerk onder de inwoners van Hardenberg onverminderd hoog is.

 

Gebiedsscan van de politie

Het beeld uit de Veiligheidsmonitor wordt bevestigd door de gebiedsscan criminaliteit en overlast van het team Vechtdal van de politie IJsselland over het jaar 2018. In de gebiedsscan beschrijft de politie de meest in het oog springende ontwikkelingen van het afgelopen jaar.

Het aantal misdrijven in de gemeente Hardenberg is in 2018 ten opzichte van het voorgaande jaar nagenoeg gelijk gebleven. Wel waren er fors meer woningbraken of pogingen daartoe. Deze stijging komt vooral door een veelpleger die vlak voor Kerst door de politie is aangehouden. Ook het aantal auto-inbraken nam toe. Dit speelde vooral op het parkeerterrein van het attractiepark in Slagharen. Het attractiepark heeft hier inmiddels camera’s geplaatst. Het aantal fietsdiefstallen nam af.

Het aantal inbraken bij bedrijven en kantoren is flink gedaald. Het aantal winkeldiefstallen stijgt de laatste jaren.

Er is sprake van een daling van het aantal geweldsdelicten. Het aantal incidenten waarbij sprake was van overlast is nagenoeg gelijk gebleven.

Het aantal verkeersongevallen is in 2018 weer toegenomen ten opzichte van het voorgaande jaar.

Drugscriminaliteit nam in 2018 in Hardenberg toe. Het gaat dan om het bezit van, de handel in en het vervaardigen van soft- en harddrugs.

Veiligheidsbeleid

De gemeente gebruikt de uitkomsten van de veiligheidsmonitor en de gebiedsscan van de politie voor het opstellen van het integrale veiligheidsbeleid voor de komende periode. Het veiligheidsbeleid richt zich op een veilige gemeente voor inwoners, bedrijven en bezoekers. De gemeente voert dit samen met lokale en regionale partners uit, zoals de politie, omgevingsdienst, veiligheidsregio en waterschappen.

Patrijzenakker VechtparkHARDENBERG / LOOZEN - Gemeente, waterschap Vechtstromen en Staatsbosbeheer leggen patrijzenakkertjes aan in het Vechtpark en bij Loozen. Dit is nodig om de populatie patrijzen in het Vechtpark te versterken. Het inzaaien bestaat uit twee fasen. De eerste fase bestaat uit het inzaaien van twee percelen in het voorjaar van 2019. De tweede fase wordt in de herfst van 2019 uitgevoerd.

Het Vechtpark ontwikkelt zich steeds meer als een multifunctioneel gebied waarin de functies recreatie, water en natuur samengaan. Voor de functie natuur is de inrichting van het Vechtpark hoofdzakelijk gericht op uiterwaardnatuur voor bijvoorbeeld steltlopers, watervogels en  natuurlijke graslandvegetaties.

Patrijzen in het Vechtpark
Bijzonder is dat het Vechtpark ook gebruikt wordt door een populatie patrijzen. Sinds de jaren zeventig is het aantal patrijzen in Nederland met 95% afgenomen. Vandaar dat deze kwetsbare vogelsoort op de Rode lijst van Nederlandse broedvogels staat. In het Vechtpark is een van de laatste grote populaties patrijzen in Overijssel te vinden. Om deze akkervogel te behouden in ons Vechtdal zijn er maatregelen nodig. Zowel in de zomer als de winter dient er voor meer voedsel gezorgd te worden. Hiervoor zijn veldjes en akkerranden met granen en kruidenrijke gewassen zeer geschikt. De flanken van het winterbed lenen zich bij uitstek voor een kleinschalige en besloten inrichting met akkertjes voor deze en andere akkervogels. Door jaarlijks 50% van de akkertjes opnieuw in te zaaien, is er blijvend voedsel en beschutting voor de soorten.

Versterking biodiversiteit
De patrijzenakkertjes hebben ook een grote waarde voor de versterking van de biodiversiteit (soortenrijkdom), want naast de patrijs zijn deze akkertjes ook zeer geschikt voor van allerlei insecten en andere vogels. De begroeiing zorgt bovendien voor beschutting voor vogels en kleine zoogdieren. De verwachting is dat de patrijzen profiteren van de nieuwe akkertjes en hopelijk in de toekomst toenemen in aantal.

Maatregelen uitvoeren in twee fasen
De eerste fase bestaat uit het inzaaien van twee percelen in het voorjaar 2019.  Het eerste perceel ligt in het deelgebied Radewijkerbeek langs de Bandelsteeg. Het tweede perceel ligt op het eiland in het Vechtpark langs de Vecht.
In de herfst van 2019 worden enkele overhoekjes rondom het Vechtpark ingezaaid met een patrijzen- en bloemenmengsel. Het inzaaien van een bloemenmengsel heeft een meerwaarde voor insecten en vogels en ziet er ook nog eens heel leuk uit.

HARDENBERG - Op donderdag 16 mei 2019 bent u van harte welkom bij het Parkinson Café!

Deze middag is Marlies Bullinga te gast in het Parkinson café. Zij is Parkinson verpleegkundige bij de Saxenburgh Groep. Zij komt vertellen wat haar werk inhoudt en wat zij voor de Parkinsonpatiënt en -partner/-mantelzorger kan betekenen. Daarnaast zal er voldoende tijd zijn om uw vragen aan Marlies te stellen.

De bijeenkomst duurt van twee tot vier uur (inloop vanaf 13.30 uur) en is in het wijksteunpunt “de Schout” aan de Schoutenhof 27 in de Marslanden in Hardenberg.

De toegang is gratis, wel wordt een bijdrage van € 2,- gevraagd voor koffie/thee en cake. Er is ook weer een lectuurtafel aanwezig.
Het Parkinson Café is een laagdrempelige ontmoetingsplaats voor mensen met parkinson of parkinsonismen, hun partners, familieleden, mantelzorgers en andere belangstellenden.

Meer informatie: Joke Pullen, 06-14056171, email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Luister Live

Nu en Straks

23:00-23:59
Non-Stop Vrijdagnacht
00:00-8:00
Non-Stop Zaterdagmorgen
08:00-9:00
Lollypop
10:00-12:00
Music Memories
12:00-14:00
Non-Stop Zaterdagmiddag

Luister onderweg met TuneIn