NIEUWSGIERIG?   WIJ OOK!

Gemeentehuis HardenbergHARDENBERG - Het college van B&W biedt de jaarrekening over 2018 aan de gemeenteraad aan. De jaarrekening laat een positief resultaat zien van 12,4 miljoen euro.

Wethouder Martijn Breukelman (financiën): “Het resultaat is hoger dan we hadden verwacht. Dat komt voor een deel doordat de economie op volle toeren draait. Mede daardoor hebben we veel bouwgrond verkocht aan zowel bedrijven als particulieren. Ook zijn er meer mensen aan het werk, waardoor we minder geld kwijt zijn aan uitkeringen. Wel zien we toenemende kosten voor hulp en ondersteuning vanuit de Jeugdzorg en Wet maatschappelijke Ondersteuning. Daarom hebben we het overschot op de jaarrekening in de toekomst hard nodig en zullen we een beroep moeten doen op onze reserves.”

Het positieve saldo van het gemeentelijke huishoudboekje over 2018 komt onder andere door de verkoop van bouwkavels voor bedrijven of woningen. De gemeente verkocht de afgelopen tien jaar niet eerder zoveel woningbouwkavels als in 2018. Ook bij de verkoop van bedrijfsgrond deed de gemeente goede zaken. Al met al leverden de grondverkopen de gemeente Hardenberg 4 miljoen euro op.

De aantrekkende economie zorgt voor meer werkgelegenheid in de regio, waardoor meer inwoners een baan hebben. Dat leverde in 2018 een voordeel op van 2,6 miljoen euro bij de uitvoering van bijstandsregelingen.

Daarnaast waren er enkele kleinere meevallers die bijdragen aan het positieve rekeningresultaat.

Financiële afwikkeling bestuursdienst
Het jaar 2018 was het laatste van bestuursdienst Ommen-Hardenberg (BOH). De financiële afwikkeling van de BOH is verwerkt in deze jaarrekening. Dit zorgt voor een financieel voordeel van 3,5 miljoen euro. Hierbij gaat het deels om geld dat de gemeente Hardenberg eerder aan de BOH beschikbaar heeft gesteld voor organisatieontwikkeling. Dat geld is teruggegeven nu de BOH niet meer bestaat.

Kosten Jeugdzorg en WMO lopen op
Bij de uitvoering van de taken op het gebied van zorg en ondersteuning kwam de gemeente in 2018 geld tekort. De kosten lopen onder andere op doordat in toenemende mate een beroep wordt gedaan op hulp en ondersteuning vanuit de Jeugdzorg en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Zo maken meer mensen gebruik van zorg in natura, waarbij de gemeente de zorgaanbieders en ondersteuning regelt. Er werd in 2018 minder gebruikt gemaakt van een persoonsgebonden budget.

Voorstel voor besteding van het resultaat
Een deel van het positieve rekeningresultaat wordt gebruikt voor het uitvoeren van bestaande projecten die in 2018 nog niet geheel zijn afgerond. Het college stelt de gemeenteraad voor het beschikbare geld hiervoor in 2019 opnieuw beschikbaar stellen. Daarnaast wil het college geld beschikbaar stellen voor evaluaties en experimenten op het gebied van regelluwe bijstand.

Algemene reserve
Het college stelt de gemeenteraad voor de rest van het overschot op de jaarrekening toe te voegen aan de algemene reserve. De reserve groeit daarmee naar 52,4 miljoen euro en is voldoende groot.

Wethouder Martijn Breukelman: “We hebben weer wat vet op de botten. Dat is hard nodig om de financiële risico’s en onzekerheden die op ons af komen op te kunnen vangen. Er is financiële ruimte om aan de slag te gaan met onze ambities en te investeren in de toekomst van Hardenberg. Voor een groot deel zijn deze investeringen al vastgelegd in de meerjarenbegroting. Daardoor weten we nu al dat de reserve de komende jaren sterk afneemt. Ook zien we dat de uitgaven voor Jeugdzorg en WMO toenemen. Mogelijk moeten we op termijn ook een beroep doen op de algemene reserve om deze extra kosten op te kunnen vangen.”

Gemeenteraad
Het college van B&W biedt het jaarverslag en de jaarrekening aan de gemeenteraad aan. Die bespreekt de jaarstukken in de oriënterende ronde van 11 juni en tijdens de raadsvergadering van 25 juni.

Luister Live

Nu en Straks

Luister onderweg met TuneIn